Konstkåren

Result of the new election!!!

Sandra Holmberg was elected Chairman for the rest of the year 2015/2016 and Katxerê Medina is the newest Vice Chairman for the same period. They were already working together and giving new energy to the KonstKåren, it is their time now!

Congratulations to them!

Uncategorized | Inga kommentarer

Konstkårens Fullmäktige #1

Nu börjar det dra ihop sig till Konstkårens första fullmäktige som kommer hållas onsdag 22 okt, kl. 17.00, i Glashuset på Valand.
Vi kommer besluta om en rad nya styrdokument som tydliggör Konstkårens organistion, samt fastställa verksamhetsplan och budget för 2014/15.
Handlingar kommer inom kort läggas upp här på hemsidan, under Fullmäktige.
Ta en fredagkväll och läs igenom!

Uncategorized | Inga kommentarer

Nomineringsanmodan studentrepresentanter på GU

Nu är det dags att nominera till nästa års studentrepresentants-poster, centralt på GU.
Sista nomineringsdag är den 16 oktober och valmötet äger rum den 13 november.
Mer information om hur du nominerar dig själv eller någon annan finns i nomineringsanmodan: http://gus.gu.se/studentrepresentant/

Uncategorized | Inga kommentarer

Terminsupptakter

Välkomna alla nya studenter till Valand, HDK och HSM! Och välkomna tillbaka alla gamla studenter.
I veckan har skolorna storsamlingar och informationsträffar med studenter, och vi på Konstkåren kommer också vara ute och presentera oss. Vi ser fram emot att möta alla nya studenter! Hör av er om ni undrar något, så kan vi svara eller skicka vidare till den som vet.
Och bli medlem i Konstkåren!

Uncategorized | Inga kommentarer

Presidiet is back

…efter att ha börjat verksamhetsåret med välförtjänt semester i juli. I augusti ska vi nu synka våra kalendrar och lägga in alla planerade möten med GUS, GFS, GU, KFak, Prefektråd, Konstkårens styrelse och Fullmäktige, sektioner, Studentforum, etc. etc., planera inför terminsstarten för våra egna studenter, uppdatera hemsidan och bli up to date med medlemssystem, banken, skatteverket, posten, mejllistor, facebook etc. etc.
Mycket att göra.
/Henrik och Anna

Uncategorized | Inga kommentarer

Fullmäktige # 3

På fullmäktige # 3 som hölls 27 maj valdes Henrik Kilhamn till vice ordförande för 2014/15, och Anna Bergquist också till vice ordförande fram t.o.m. oktober månad.
Fullmäktige valde ingen ordförande då man hellre ville ha en platt ledningsstruktur. Stadgarna ändrades för att möjliggöra detta, och en arbetsgrupp tillsattes för att utreda ledningsstrukturen för Konstkåren för framtiden, och ska presentera vad den kommer fram till vid första fullmäktige i höst. Sektionerna ska utse representanter till den här gruppen.
Fullmäktige beslutade också om preliminär budget och verksamhetsplan som kommer fastställas i höst, samt en större revidering av stadgarna (som också kommer fastställas i höst) för att bättre spegla Konstkårens struktur och verksamhet. Också en arbetsordning för sektionerna diskuterades och presidiet ska fortsätta arbeta tillsammans med de nya sektionsstyrelserna om detta i höst.

Uncategorized | Inga kommentarer

Utlysning av Presidieposter för 2014/15

Ordförande, 50-100%
Vice ordförande, 50-100%
Utöver dessa två arvoderade poster utlyses även 4 ledamotposter till Konstkårens styrelse. Samtliga poster väljs på Konstkårens Fullmäktige #3 som äger rum torsdag 15:e maj kl. 17.00.
För att kandidera till posterna, skicka ett mejl till info@konstkaren.gu.se med namn, utbildningsprogram, telefonnummer, tidigare kårerfarenhet eller motsvarande samt motivering till varför du vill söka posten. Du kan även nominera någon annan.
Senaste dag för att kandidera är 27 april.
Kandidaterna kallas till intervju av valberedningen som väljer ut och förordar dem de finner mest lämpliga vid Fullmäktige.
Omfattningen av posterna varierar beroende på kandidaternas önskemål samt på Konstkårens budget.

Uncategorized | Inga kommentarer

Vakanta platser i valberedningen

Det finns i dagsläget vakanta platser i valberedningen, vars uppgift består i att intervjua och förorda lämpliga kandidater till presidieposterna i Konstkårens styrelse 2014/15.
Valberedningen får självklart allt stöd som kan behövas inför arbetet från Konstkårens sittande styrelse.
Om Du är intresserad att sitta i valberedningen eller vill nominera någon du tror skulle göra ett bra jobb, vänligen kontakta Konstkårens styrelse via mejl:  info@konstkaren.gu.se
Sista dag för anmälan är måndag 14 april

Uncategorized | Inga kommentarer

Nya ledamöter i Konstkårens styrelse

På Konstkårens Fullmäktigemöte i torsdags valdes två nya styrelsemedlemmar, Maja Lagusson från HDK och Simon Rydén från Akademin Valand. Simon Berggården valdes till representant i kvalitetsrådet och Anna Bergquist till representant i Campus Näckrosens arbetsgrupp.
Studentrepresentantspositionen i Lärarförslagsnämnden är fortfarande vakant. Är du intresserad eller vet du kanske någon som kan vara det, är du välkommen att höra av dig till oss. info@konstkaren.gu.se

Uncategorized | Inga kommentarer